ปริญญาโท วันอาทิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

MBA. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น                     เปิดรับสมัครถึงวันที่  25 พฤษภาคม  2557


ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

     

             

                                    ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   (MBA.)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2557

ถึงวันที่  20 พฤษภาคม 2557
สาขาวิชา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
  1. กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.)
2. กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.)

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่
หน่วยรับสมัคร
โทรติดต่อ 086-9011647
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-Mail :basopa@stjohn.ac.th
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
 

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปริญญาโท วันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับนักศึกษาใหม่ ปี 2557


เปิดรับสมัคร  ประจำปีการศึกษา  2557 
ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่

หน่วยรับสมัคร

โทร 02-9387061-62 ต่อ301-302-303


1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


F กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
1. กลุ่มวิชา  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.)
International Marketing Management (IMM)
   เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้านการตลาด และด้านการจัดการทางธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปประกอบอาชีพธุรกิจแบบมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มวิชา  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.)
Technology and Innovation Management (TIM)
      เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นวิชาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศการจัดการนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในระดับวางแผนการจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรในระดับสากล
...............................................................................................................................
                 ระยะเวลาการศึกษา
                 หลักสูตรใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี 
                 นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา และ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
                 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  เวลา 9.00 -17.00 น.
                 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  ประมาณ  190,000 บาท
                * ชำระตามหน่วยกิจที่ลงทะเบียน  ภาคการศึกษาละ  ประมาณ 42,000  บาท


                หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

*************************************************************

สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2557 
 ( MBA. รุ่นที่ 35 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ )
ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  1/2557
ทว.5203
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3

กง.5102
การจัดการการเงิน
3

กจ.5203
การจัดการภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3

(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
29,700

ค่าบำรุง
12,000

สรุปยดอรายจ่ายรวม
41,700
(ภาคการศึกษาที่ 2)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2557
กจ.5103
การจัดการการดำเนินงาน
3

บช.5105
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3

กต.5104
การจัดการการตลาด
3

(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
29,700

ค่าบำรุง
12,000

สรุป
41,700
ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่3)

 แผน ก.  (วิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 ที่ 1/2558
วจ.5201
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3

ศศ.5204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3

กจ.5205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
3

(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
29,700

ค่าบำรุง
12,000

สรุป
41,700
 ( เลือกแผนก.  วิทยานิพนธ์  หรือ แผน ข. สารนิพนธ์ ) 
  (ภาคการศึกษาที่  4 )       แผน ก.   (วิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
วิชาเอกบังคับ
1 รายวิชา
3
วิชาเอกบังคับ 
.......  6401
วิทยานิพนธ์
12

(หน่วยกิตละ  3300  X 15 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
49,500

ค่าบำรุง
12,000


61,500


ชั้นปีที่ 2 (ภาคที่การศึกษาที่ 4)   แผนการศึกษา   ข. (สารนิพนธ์)


ภาคการศึกษา
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
คต.6402
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6


วิชาเลือก วิชา
6


ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   1 วิชา
3


รวมหน่วยกิต
15
                                                           61,500
ภาพกิจกรรมในหลักสูตร