ปริญญาโท วันอาทิตย์

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปริญญาโท วันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับนักศึกษาใหม่ ปี 2557


เปิดรับสมัคร  ประจำปีการศึกษา  2557 
ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่

หน่วยรับสมัคร

โทร 02-9387061-62 ต่อ301-302-303


1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


F กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
1. กลุ่มวิชา  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.)
International Marketing Management (IMM)
   เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้านการตลาด และด้านการจัดการทางธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปประกอบอาชีพธุรกิจแบบมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มวิชา  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.)
Technology and Innovation Management (TIM)
      เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นวิชาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศการจัดการนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในระดับวางแผนการจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรในระดับสากล
...............................................................................................................................
                 ระยะเวลาการศึกษา
                 หลักสูตรใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี 
                 นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา และ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
                 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  เวลา 9.00 -17.00 น.
                 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  ประมาณ  190,000 บาท
                * ชำระตามหน่วยกิจที่ลงทะเบียน  ภาคการศึกษาละ  ประมาณ 42,000  บาท


                หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

*************************************************************

สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2557 
 ( MBA. รุ่นที่ 35 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ )
ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  1/2557
ทว.5203
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3

กง.5102
การจัดการการเงิน
3

กจ.5203
การจัดการภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3

(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
29,700

ค่าบำรุง
12,000

สรุปยดอรายจ่ายรวม
41,700
(ภาคการศึกษาที่ 2)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2557
กจ.5103
การจัดการการดำเนินงาน
3

บช.5105
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3

กต.5104
การจัดการการตลาด
3

(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
29,700

ค่าบำรุง
12,000

สรุป
41,700
ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่3)

 แผน ก.  (วิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 ที่ 1/2558
วจ.5201
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3

ศศ.5204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3

กจ.5205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
3

(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
29,700

ค่าบำรุง
12,000

สรุป
41,700
 ( เลือกแผนก.  วิทยานิพนธ์  หรือ แผน ข. สารนิพนธ์ ) 
  (ภาคการศึกษาที่  4 )       แผน ก.   (วิทยานิพนธ์)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
วิชาเอกบังคับ
1 รายวิชา
3
วิชาเอกบังคับ 
.......  6401
วิทยานิพนธ์
12

(หน่วยกิตละ  3300  X 15 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
49,500

ค่าบำรุง
12,000


61,500


ชั้นปีที่ 2 (ภาคที่การศึกษาที่ 4)   แผนการศึกษา   ข. (สารนิพนธ์)


ภาคการศึกษา
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
คต.6402
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6


วิชาเลือก วิชา
6


ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   1 วิชา
3


รวมหน่วยกิต
15
                                                           61,500
ภาพกิจกรรมในหลักสูตร

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปริญญาโท เรียนวันอาทิตย์วันเดียวปริญญาโท (MBA.)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชาได้แก่
1. การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.)
    International Marketing Management (IMM)
2. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.)
     Technology and Innovation Management (TIM)
 *** หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 
 *** ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี
*** เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่
 ติดต่อสอบถามที่หน่วยรับสมัคร
 โทร 02-9387061-62 ต่อ301-302-303 
ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ basopa@stjohn.ac.th

    ระยะเวลาการศึกษา
                 จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต  หลักสูตรใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี 
   นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา และ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้
                 เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  เวลา 9.00 -17.00 น.
   ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  ประมาณ  190,000 บาท
*** ชำระตามหน่วยกิจที่ลงทะเบียน  ภาคการศึกษาละ  ประมาณ 42,000  บาท
   หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

    หลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา      

           แผน ก.  ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ประกอบด้วย

                           *  รายวิชาบังคับ  27  หน่วยกิต (9วิชา) *  รายวิชาเอก  3 หน่วยกิต (1วิชา) 
                           * วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต              *  รวม  42  หน่วยกิต
           แผน ข. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประกอบด้วย
                           * รายวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต(9วิชา)   * รายวิชาเอก 3 หน่วยกิต (1วิชา) 
                           * วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต (2วิชา)   * วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
                                                                                        *  รวม  42  หน่วยกิต
******************************************


F กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
1. กลุ่มวิชา  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.)

International Marketing Management (IMM)
                                เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้านการตลาด และด้านการจัดการทางธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปประกอบอาชีพธุรกิจแบบมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มวิชา  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.)
Technology and Innovation Management (TIM)
                                    เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นวิชาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศการจัดการนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในระดับวางแผนการจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรในระดับสากล
...............................................................................................................................

สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2557 
 ( MBA. รุ่นที่ 35 กลุ่มเรียนวันอาทิตย์ )
ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  1/2557
ทว.5203
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
กง.5102
การจัดการการเงิน
3
กจ.5203
การจัดการภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                        สรุปค่าหน่วยกิต
29,700
ค่าบำรุง
12,000
สรุปยดอรายจ่ายรวม
41,700
(ภาคการศึกษาที่ 2)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2557
กจ.5103
การจัดการการดำเนินงาน
3
บช.5105
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
กต.5104
การจัดการการตลาด
3
(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                        สรุปค่าหน่วยกิต
29,700
ค่าบำรุง
12,000
สรุป
41,700
ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่3)
 แผน ก. (วิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 ที่ 1/2558
วจ.5201
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3
ศศ.5204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3
กจ.5205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
3
(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                        สรุปค่าหน่วยกิต
29,700
ค่าบำรุง
12,000
สรุป
41,700
 ( เลือกแผนก.  วิทยานิพนธ์  หรือ แผน ข. สารนิพนธ์ ) 
  (ภาคการศึกษาที่  4 )       แผน ก.   (วิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
วิชาเอกบังคับ
รายวิชา
3
วิชาเอกบังคับ 
.......  6401
วิทยานิพนธ์
12
(หน่วยกิตละ  3300  X 15 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
49,500
ค่าบำรุง
12,000
61,500


ชั้นปีที่ 2 (ภาคที่การศึกษาที่ 4)   แผนการศึกษา   ข. (สารนิพนธ์)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
คต.6402
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
วิชาเลือก 2  วิชา
6
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   1 วิชา
3
รวมหน่วยกิต
15
                                                           61,500


ประมวลภาพกิจกรรม