ปริญญาโท วันอาทิตย์

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

MBA วันอาทิตย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา  2557  
ติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่
หน่วยรับสมัคร โทร 02-9387061-62 ต่อ301-302-303
1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม basopa@stjohn.ac.th

ข้อมูลการศึกษา
    ระยะเวลาการศึกษา
                จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร  42  หน่วยกิต 
                 หลักสูตรใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี 
              นับจากการลงทะเบียนครั้งแรกของนักศึกษา และ สามารถเทียบโอนรายวิชาได้

   เรียนวันอาทิตย์วันเดียว  เวลา 9.00 -17.00 น.

   ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  ประมาณ  190,000 บาท
*** ชำระตามหน่วยกิจที่ลงทะเบียน  ภาคการศึกษาละ  ประมาณ 42,000  บาท
   หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 


    หลักสูตร แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา      

           แผน ก.  ทำวิทยานิพนธ์ (Thesis) ประกอบด้วย

                           *  รายวิชาบังคับ  27  หน่วยกิต (9วิชา) *  รายวิชาเอก  3 หน่วยกิต (1วิชา) 
                           * วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต              *  รวม  42  หน่วยกิต

           แผน ข. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ประกอบด้วย
                           * รายวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต(9วิชา)   * รายวิชาเอก 3 หน่วยกิต (1วิชา) 
                           * วิชาเอกเลือก    6 หน่วยกิต (2วิชา)   * วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
                                                                                        *  รวม  42  หน่วยกิต

***********************************************************
หลักสูตรปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ MBA

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ

เป็นหลักสูตรที่นำความรู้เชิงการจัดการสมัยใหม่   เพื่อสร้างผู้บริหาร    ที่ตรงกับความท้าทาย
ในยุคหน้า ทั้งในด้านการมองการจัดการ  การตลาด  ทั้งภูมิภาค ที่เน้นการนำความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม   สังคม   ข้อกฎหมาย  และพฤติกรรมของลูกค้า   ไปสู่การสร้งมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการอย่างมีระบบรวมทั้งสร้างนักธุรกิจ ที่เน้นการเข้าใจและสามารถบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายอินทร์เน็ต และสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างประโยชน์อย่างเหมาะสม
ตรงกับความต้องการขององค์กร ทั้งการบริหาร IT Governance การจัดการ ICT  ให้เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายและความปลอดภัยทางสารสนเทศ

F กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
1. กลุ่มวิชา  การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ (ตป.)
International Marketing Management (IMM)
                                เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจทั้งในด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้านการตลาด และด้านการจัดการทางธุรกิจไปใช้ในการปฏิบัติงาน และนำความรู้ไปประกอบอาชีพธุรกิจแบบมืออาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. กลุ่มวิชา  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ทว.)
Technology and Innovation Management (TIM)
                                    เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นวิชาการทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศการจัดการนวัตกรรม ให้มีศักยภาพในระดับวางแผนการจัดการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรในระดับสากล
...............................................................................................................................


สรุปค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  
ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  1/2557
ทว.5203
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
กง.5102
การจัดการการเงิน
3
กจ.5203
การจัดการภาวะผู้นำและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3
(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                        สรุปค่าหน่วยกิต
29,700
ค่าบำรุง
12,000
สรุปยดอรายจ่ายรวม
41,700
(ภาคการศึกษาที่ 2)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2557
กจ.5103
การจัดการการดำเนินงาน
3
บช.5105
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
กต.5104
การจัดการการตลาด
3
(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                        สรุปค่าหน่วยกิต
29,700
ค่าบำรุง
12,000
สรุป
41,700
ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่3)
 แผน ก. (วิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
 ที่ 1/2558
วจ.5201
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
3
ศศ.5204
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3
กจ.5205
การบริหารเชิงกลยุทธ์
3
(หน่วยกิตละ  3300  X 9 )                        สรุปค่าหน่วยกิต
29,700
ค่าบำรุง
12,000
สรุป
41,700
 ( เลือกแผนก.  วิทยานิพนธ์  หรือ แผน ข. สารนิพนธ์ ) 
  (ภาคการศึกษาที่  4 )       แผน ก.   (วิทยานิพนธ์)
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา / ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
วิชาเอกบังคับ
รายวิชา
3
วิชาเอกบังคับ 
.......  6401
วิทยานิพนธ์
12
(หน่วยกิตละ  3300  X 15 )                         สรุปค่าหน่วยกิต
49,500
ค่าบำรุง
12,000
61,500


ชั้นปีที่ 2 (ภาคที่การศึกษาที่ 4)   แผนการศึกษา   ข. (สารนิพนธ์)

ภาคการศึกษา
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ที่  2/2558
คต.6402
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6
วิชาเลือก 2  วิชา
6
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง   1 วิชา
3
รวมหน่วยกิต
15
                                                           61,500***************************************************************

                 

1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น